søndag 2. juni 2013

Yota ( Naruto Shippuden )

The story of Yota was really sad.But it all changed when he met those children
SHINJEKI NO KYOJIN~~

Sugoi Eren <3 ( Shinjeki no Kyojin/ Attack on Titans)
                                                                                                                      - Shakiro PTP